Shichi-Go-San

Tokyo 2003

Furisode-san

Sanja Matsuri – 2007